ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อจัดกิจกรรม ชป.กร.มทบ. ครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่  มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อจัดกิจกรรม ชป.กร.มทบ. ครั้งที่๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อจัดกิจกรรม ชป.กร.มทบ. ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ (๙๐.๑๐.๑๖.๐๓ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 15 มิถุนายน 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33