ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 ของหน่วย กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ ของหน่วย กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

               เนื่องจาก เนื่องจาก ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓
               กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔        

พันเอก สงบศึก วังแก้ว
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33