มทบ.33 ร่วมแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตรที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.อมก๋อย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 ผบ.มทบ.33, คณะนายทหารและสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ร่วมแจกจ่ายพืชผลทางการเกษตร ที่ได้ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ อ.อมก๋อย จำนวน 10 ตัน มาแจกจ่าย ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชน ชุมชนรอบค่ายกาวิละ ทั้งนี้ หน่วยได้สนับสนุน อาหารแห้ง เครื่องปรุงอาหารและ ของใช้จำเป็นประจำวันรวมทั้งหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้แทนของชาวอำเภออมก๋อย เพื่อนำขึ้นไปแจกจ่ายให้แก่ ชาวบ้านในพื้นที่ อ.อมก๋อย ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการปรุงอาหารและใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไป