ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 ร่วมโครงการ “บวร” รวมใจสร้างชุมชนคุณธรรมประจำปี 2564 เรื่อง การทำแหนมหมู (จิ้นส้ม)

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.33 เป็นประธานโครงการ “บวร” รวมใจสร้างชุมชนคุณธรรมประจำปี 2564 เรื่อง การทำแหนมหมู (จิ้นส้ม) ณ ศาสนสถานค่ายกาวิละ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมี ครอบครัวกำลังพลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 15 นาย ซึ่งดำเนินการโดย กอ.รมน.จว.ช.ม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขีั้น โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ และมีการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน เป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนมีความสามมัคคีปรองดอง นำไปสู่ความมั่นคงของประเทศ ในการนี้ ผบ.มทบ.33 ได้เยียมพบปะให้กำลังใจแก่ผู้เข้าการอบรม