ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและอุดมศึกษา โดย มทบ. งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและอุดมศึกษา โดย มทบ. งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ระดับชุมชนและอุดมศึกษา โดย มทบ.งวดที่๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 สิงหาคม 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33