ราคากลาง+TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยจุ ๑๒ ครอบครัว ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ (กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๗ เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR

BOQ

บก.01 ราคากลาง

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33