ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร หน่วย กกร.มทบ.33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาทำอาหารเพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๙๕๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอก(พิเศษ)สงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33