ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตั้งเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตั้งเครื่องเสียง เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างจัดตั้งเครื่องเสียง เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างจัดตั้งเครื่องเสียง เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน งวดที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน่วย กกร.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอก(พิเศษ)สงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิงทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33