ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด 2 1/2 ตัน หน่วย สขส.มทบ.33


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกจนาด ๒ ๑/๒ ตัน เลขหมายทะเบียนจักร ๙๖๒๐๒ หน่วย สขส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกจนาด ๒ ๑/๒ ตัน เลขหมายทะเบียนจักร ๙๖๒๐๒ หน่วย สขส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาซ่อมรถยนตฺบรรทุกขนาด ๒ ๑/๒ ตัน รุ่น FTS เลขหมายทะเบียนจักร ๙๖๒๐๒ หน่วย สขส.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่พรสวรรค์เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอก(พิเศษ)สงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 23 สิงหาคม  2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบ