ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยก ขนาด 6,000 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยก ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ หมายเลข ๘๘๒๔ หน่วย ผพธ.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถยก ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ หมายเลข ๘๘๒๔ หน่วย ผพธ.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างซ่อมรถยกขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ หมายเลข ๘๘๒๔ ของ ผพธ.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่พรสวรรค์เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๔๖.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอก(พิเศษ)สงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 23 สิงหาคม  2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33