จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ หน่วย ผยย.มทบ.33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ หมายเลข ๑๘๙/๑๓ หน่วย ผยย.มทบ.๓.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ หมายเลข ๑๘๙/๑๓ หน่วย ผยย.มทบ.๓.๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ หมายเลข ๑๘๙/๑๓ หน่วย ผยย.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรลภัส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)       รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอก(พิเศษ)สงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 25 สิงหาคม  2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33