ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยจุ ๑๒ ครอบครัว ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ (กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๗ เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยจุ ๑๒ ครอบครัว ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ (กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๗ เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
——————————————————————–
               ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยจุ ๑๒ ครอบครัว ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ (กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๗ เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
บ้านพักราชการ(๓๐.๒๒.๒๕.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาริชาต2020คอน (ให้บริการ) เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(พลตรีจิราวัฒน์ จุฬากุล)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 8 กันยายน 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33