มทบ.33 จัดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564

 มทบ.33 จัดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 ณ สง.ทท.ห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.เมือง จว.ชม. โดยได้รับการสนับสนุนนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 1