ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารโรงนอนทหาร

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิงรัตนา  มงคลเดชาชัย

(รัตนา  มงคลเดชาชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 14 กันยายน  2564

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33