ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน ๔๓ คัน เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน ๔๓ คัน เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน ๔๓ คัน เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่ง พลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๔ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา(๗๘.๑๑.๑๘.๐๓) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟว์ สตาร์ ทราเวล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33