ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๗๓๙ ผืน ให้กับ พลทหารกองประจำการปีที่ ๑ ผลัด ๒/๒๕๖๔ และพลทหารกองประจำการปีที่ ๒ ผลัด ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๗๓๙ ผืน ให้กับ พลทหารกองประจำการปีที่ ๑ ผลัด ๒/๒๕๖๔ และพลทหารกองประจำการปีที่ ๒ ผลัด ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ ซื้อผ้าขาวม้า จำนวน ๑,๗๓๙ ผืน ให้กับ พลทหารกองประจำการปีที่ ๑ ผลัด ๒/๒๕๖๔ และพลทหารกองประจำการปีที่ ๒ ผลัด ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ผ้าขาวม้า (๕๒.๑๒.๑๗.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๘๑๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33