ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ยาฆ่าแมลง สารฆ่าแมลง(๑๐.๑๙.๑๕.๐๙) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33