ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ ร.๗ พัน.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ ร.๗ พัน.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. ของ ร.๗ พัน.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
เครื่องสูบน้ำ(๔๐.๑๕.๑๕.๑๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันกำแพงมอเตอร์กรุ๊ป (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33