TOR+ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก

1-TOR7-5-963500

 

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 17 มกราคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33

Attachments

File Description File size Downloads
pdf 1 TOR อาคารสิ่งปลูกสร้าง ร.7-5 - 963,500 122 KB 109