ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหน่วย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหน่วย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของหน่วย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ชัย 1991 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สันติ สุขป้อม
(พลตรีสันติ สุขป้อม)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 21 มกราคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33