ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา สำหรับนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 มทบ.33 เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ในถิ่นทุรกันดาร โดยมีกำลังพลพร้อมครอบครัว และผู้มีใจบุญ นำชุดนักเรียน เสื้อผ้า รองเท้า ที่มีสภาพดี สมุด หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียน มาร่วมบริจาค เพื่อนำไปจัดทำเป็น “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” สำหรับนำไปมอบให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งได้รับปฏิทินเก่า(แบบตั้งโต๊ะ) เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด นำไปจัดทำเป็นหนังสือแบบอักษรเบรลล์ในการประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนตาบอดต่อไป