ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และห้องน้ำ-ห้องส้วม ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(๗๒.๑๒.๑๑.๐๒) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกณัฐภา คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
สันติ สุขป้อม
(พลตรีสันติ สุขป้อม)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 
 

 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33