ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ของ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
บ้านพักนายสิบโสด(๓๐.๒๒.๒๕.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเหรียญทอง (ลูกสาว) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖๐,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
สันติ สุขป้อม
(พลตรีสันติ สุขป้อม)
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 
 

 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33