ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยใช้บัตรเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (Fleet Card)

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง รัตนา มงคลเดชาชัย

(รัตนา มงคลเดชาชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 31 มกราคม  2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33