ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี 64 ผลัดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๔ ผลัดที่ ๒ หน่วย ฝสส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๔ ผลัดที่ ๒ หน่วย ฝสส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ รุ่นปี ๖๔ ผลัดที่ ๒ หน่วย ฝสส.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรลภัส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร อินลวง

(ทิวาพร อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 27 มกราคม  2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบก