ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ ของ ศูนย์การศึกษา ค่ายกาวิละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ ของ ศูนย์การศึกษา ค่ายกาวิละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมาทำอาหาร เพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ หน่วย ศูนย์การศึกษา ค่ายกาวิละ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ข้ามขัว (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33