TOR+ราคากลาง งานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ มณฑลทหารบกที่ 33 และหมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ 1 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 TOR เรือนแถวชั้นประทวน มทบ.33,สน.1 - 3,626,000
ปร.4 BOQ

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 11 มีนาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33