ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ ๑ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ ๑ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
…………………………………………………………………………….
          ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 33 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ และหมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ ๑ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
          เนื่องจาก เนื่องจากไม่มีผู้สนใจมายื่นข้อเสนอราคา
          มณฑลทหารบกที่ 33 จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)

รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ทำการแทน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 เมษายน 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33