ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงสุขภัณฑ์ประจำห้องส้วมอาคารเรือนรับรองหลัง 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 เมษายน  2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33