ประกาศเผยแพร่แผน จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง ขนาด ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่ง ทหารกองประจำการปีที่ ๑ ผลัด พ.ค. ๖๕

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 25 เมษายน 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33