ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง ขนาด ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่ง ทหารกองประจำการปีที่ ๑ ผลัด พ.ค. ๖๕ โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง ขนาด ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่ง ทหารกองประจำการปีที่ ๑ ผลัด พ.ค. ๖๕ โดยวิธีคัดเลือก
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมารถยนต์โดยสารประจำทาง ขนาด ๔๐ ที่นั่ง เพื่อใช้สำหรับ รับ-ส่ง ทหารกองประจำการปีที่ ๑ ผลัด พ.ค. ๖๕ โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
รถบัส รถโดยสารขนาดใหญ่(๒๕.๑๐.๑๕.๐๒) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟว์ สตาร์ ทราเวล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รอง ผบ.มทบ.๓๓ ทำการแทน
ผบ.มทบ.๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 29 เมษายน 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33