ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับและอาคารออกกำลังพระวรกายภายในค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับและอาคารออกกำลังพระวรกายภายในค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับและอาคารออกกำลังพระวรกายภายในค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(๗๒.๑๒.๑๑.๐๓) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกณัฐภา คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33