มัคคุเทศก์น้อย กองทัพภาคที่ 3 ( มณฑลทหารบกที่ 33 )

มัคคุเทศก์น้อย ทภ.3 ( มทบ.33 ) เดินทางเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาฯ พื้นที่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนครราชสีมาในห้วงวันที่ 6-8 พ.ค.65 เพื่อศึกษาเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ของงเยาวชน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย