ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ของหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ สำหรับ พลทหารปี ๑ ผลัด ๑/๒๕๖๕ และ พลทหารปี ๒ ผลัด ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ของหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ สำหรับ พลทหารปี ๑ ผลัด ๑/๒๕๖๕ และ พลทหารปี ๒ ผลัด ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาปักเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายพลทหาร ของหน่วยทหารในพื้นที่ มทบ.๓๓ สำหรับ พลทหารปี ๑ ผลัด ๑/๒๕๖๕ และ พลทหารปี ๒ ผลัด ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
เครื่องแบบทหาร(๕๓.๑๐.๒๗.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๔,๘๕๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 29 เมษายน 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33