ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๙ คัน เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๙ คัน เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–              

                               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๑๙ คัน เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟว์ สตาร์ ทราเวล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

                                                       สงบศึก วังแก้ว

                                                   (พันเอกสงบศึก วังแก้ว)

                                                รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน

                                                     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 12 พฤษภาคม  2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33