ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่๑/๒๕๖๕ เข้ารับราชการในวันที่ ๓ พ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่๑/๒๕๖๕ เข้ารับราชการในวันที่ ๓ พ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสาร ขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน เพื่อใช้สำหรับรับ-ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่๑/๒๕๖๕ เข้ารับราชการในวันที่ ๓ พ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไฟว์ สตาร์ ทราเวล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์  ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 12 พฤษภาคม  2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33