ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถวิน – ลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถวิน – ลาก หน่วย สขส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมารถวิน – ลาก หน่วย สขส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเหมารถวิน-ลาก หน่วย สขส.มทบ.๓๓ (๒๕.๑๐.๑๖.๐๒ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่น้าเจริญยนต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(รัตนา มงคลเดชาชัย)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33