ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ, อาคารเรือนรับรองหลัง ๔ และอาคารเรือนรับรองหลัง ๕ ภายในค่ายกาวิละ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ, อาคารเรือนรับรองหลัง ๔ และอาคารเรือนรับรองหลัง ๕ ภายในค่ายกาวิละ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุซ่อมปรับปรุงอาคารบริเวณเรือนรับรองที่ประทับ, อาคารเรือนรับรองหลัง ๔ และอาคารเรือนรับรองหลัง ๕ ภายในค่ายกาวิละ ของ มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
วัสดุก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สุพิมวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33