ประกาศเผยแพร่แผน งานจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ของหน่วยส่วนกลาง-นอก กองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33