ประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง งานจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ของ ทบ.(ระยะที่ ๒) ของหน่วยส่วนกลาง-นอก กองทัพภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33