ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนค่ายกาวิละ หน่วย ผยย.มทบ.๓๓(๗๒.๑๑.๑๐.๐๓ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกณัฐภา คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๔๓.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่สิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแท

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33