ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆ ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. หน่วย กกพ.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆ ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. หน่วย กกพ.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายต่างๆ ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วย กกพ.มทบ.๓๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรลภัส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33