ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเรือ (สปีดโบ๊ท) ให้กับ สำนักงานการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเรือ (สปีดโบ๊ท) ให้กับ สำนักงานการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมเรือ (สปีดโบ๊ท) ให้กับ สำนักงานการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
เรือยนต์สปีดโบ๊ท(๒๕.๑๑.๑๗.๑๕) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีท พัทยา จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๖๙๔.๕๗ บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33