ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักผู้ช่วยสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ประสบวาตภัย ของหน่วย สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักผู้ช่วยสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ประสบวาตภัย ของหน่วย สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงบ้านพักผู้ช่วยสัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ประสบวาตภัย ของหน่วย สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
บ้านพัก(๓๐.๒๒.๒๕.๐๑) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกณัฐภา คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๓๗๔.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้วสงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33