ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้า ของ พัน.สต.กส.ทบ.


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้า ของ พัน.สต.กส.ทบ.
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ เหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้า ของ พัน.สต.กส.ทบ.  นั้น
หม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า(๓๙.๑๒.๑๐.๐๒ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๔๒.๔๘ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง จีรนันท์   ดอนประดิษฐกุล

(จีรนันท์   ดอนประดิษฐกุล)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 23 สิงหาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว หัวหน้าแผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33