ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ของหน่วย มทบ.๓๓, ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ และ พัน.พัฒนา ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ของหน่วย มทบ.๓๓, ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ และ พัน.พัฒนา ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ กองทัพบก ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง ของหน่วย มทบ.๓๓, ศฝ.นศท.มทบ.๓๓ และ พัน.พัฒนา ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
ยานพาหนะหรือรถยนต์(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่พรสวรรค์ เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๒๔๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถูกต้อง

สิบเอก ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์

(ภูธีร์   ธีรสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33