ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงสโมสรค่ายกาวิละ หน่วย ผยย.มทบ.33 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศ มณฑลทหารบกที่ 33
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงสโมสรค่ายกาวิละ อาคารหมายเลข ๒๒/๑๖ หน่วย ผยย.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้มีโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงสโมสรค่ายกาวิละ อาคารหมายเลข ๒๒/๑๖ หน่วย ผยย.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างซ่อมปรับปรุงสโมสรค่ายกาวิละ อาคารหมายเลข ๒๒/๑๖ หน่วย ผยย.มทบ.๓๓(๗๒.๑๐.๑๕.๐๗ ) จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกณัฐภา คอนสตรัคชั่น (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
สงบศึก วังแก้ว
(พันเอกสงบศึก วังแก้ว)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓

สำเนาถูกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 11 สิงหาคม 2565

โดย พันโท สุรพงษ์ ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33