😍จิตอาสาพัฒนา “มทบ.33”เราทำความดีด้วยหัวใจ😍

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 0900 น. มณฑลทหารบกที่33 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาจาก กองพันมณฑลทหารบกที่33 จำนวน 20 นาย
เข้าพัฒนาวัดกู่ม่านมงคลชัย ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดกู่ม่านมงคลชัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธ ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป