💂🏻‍♂️“ปลดเป้ วางปืน” 💂🏻‍♂️ มณฑลทหารบกที่33 มอบใบประกาศเกียรติคุณทหารปลดประจำการที่รับราชการครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ใน 1 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 พลตรี สันติ สุขป้อม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานพิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1 ซึ่งครบกำหนดปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ภาพถ่ายที่ระลึก และให้ กล่าวให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการที่เข้าร่วมพิธีว่า ตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการใน มณฑลทหารบกที่ 33 จนครบวาระปลดประจำการ พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อมารับใช้ประเทศชาติ ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่ทุกคนได้รับการฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความเข้มแข็ง และความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนได้รับการฝึกวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ รวมทั้งดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีม​ี9ของสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติ ณ ศาสนสถานมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ตำบลวัตเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่