ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลื่อนย้ายยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเคลื่อนย้ายยานพาหนะ หน่วย สขส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–
               ตามที่ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้มีโครงการ จ้างเคลื่อนย้ายยานพาหนะ หน่วย สขส.มทบ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
จ้างเคลื่อนย้ายยานพาหนะ จาก พัน.สต.กส. อ.แม่ริม จว.ชม. ถึง สถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน(๐ ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่น้าเจริญยนต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ประกาศ ณ วันที่  ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ธีระ ผดุงสุนทร
(พันเอกธีระ ผดุงสุนทร)
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ทำการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
 

สำเนาถุกต้อง

สิบเอกหญิง ทิวาพร  อินลวง

(ทิวาพร  อินลวง)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ วันที่ 5 เมษายน 2566

โดย พันโทสุรพงษ์  ดวงแก้ว ตำแหน่ง พลาธิการ มณฑลทหารบกที่ 33